Καταστατικό λειτουργίας του Συλλόγου

2015-06-10 00:08

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

«ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΕΣ ΛΑΜΙΑΣ»

«ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΕΣ»

                                             

                                               Επωνυμία - Έδρα

         Άρθρο 1   

Ιδρύεται αθλητικός-πολιτιστικός σύλλογος με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΕΣ ΛΑΜΙΑΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΕΣ ΛΑΜΙΑΣ», (στην αγγλική γλώσσα «SPORT and CALTURAL CLUB AMFIKTIONES LAMIA») με έδρα την Λαμία.

 

 

Σκοπός – Πραγματοποίηση Σκοπού

         

         Αρθρο 2:   Σκοπός 

 

·  Η καλλιέργεια της ψυχοσωματικής υγείας, δηλαδή η συστηματική καλλιέργεια και ανάπτυξη των δυνατοτήτων των σωματικών και ψυχικών δυνάμεων και δεξιοτήτων των μελών-αθλητών δια της χρησιμοποιήσεως της γυμναστικής, για τη συμμετοχή τους σε αθλητικούς αγώνες και να συμβάλλει αποφασιστικά και αποτελεσματικά στην προώθηση του αθλήματος της χειροσφαίρισης, καθώς και η εφαρμογή μορφωτικού προγράμματος στους αθλητές και τα μέλη του σωματείου, για την φίλαθλη και πολιτιστική εν γένει ανύψωση τους, σε συνδυασμό με την εφαρμογή προγραμμάτων μορφωτικού-πνευματικού περιεχομένου.

·  Η διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και η ανύψωση του πολιτιστικού επιπέδου, η ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών καθώς επίσης και η προσπάθεια διατήρησης και ανάδειξης της πολιτιστικής παράδοσης και κληρονομιάς της πατρίδας μας, με τη γνωριμία λαογραφικών στοιχείων, εθίμων και την εκμάθηση παραδοσιακών ελληνικών χωρών και τραγουδιών.

·  Η απόκτηση βιωματικής αγάπης για τον αθλητισμό, τη γυμναστική, τη μουσική, το χορό, την άθληση στη φύση (βουνό-θάλασσα) και η δημιουργία προσωπικοτήτων με ιδανικά και πνευματικές αξίες (ευγενή άμιλλα – ήθος – τιμιότητα κ.λ.π.), μέσω του Λαϊκού-μαζικού

       

       Άρθρο 3:   Πραγματοποίηση Σκοπού

        

        Για την πραγματοποίηση των σκοπών του ο Σύλλογος χρησιμοποιεί κάθε νόμιμο μέσο, συνεργάζεται με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τους τοπικούς φορείς και σωματεία, με άλλους πολιτειακούς φορείς και οργανισμούς, με πανεπιστημιακούς φορείς και επιστήμονες.

         Η επίτευξη των παραπάνω σκοπών γίνεται με τους εξής τρόπους:

• Ίδρυση και διατήρηση αθλητικών τμημάτων, υπαγόμενων στις οικείες αθλητικές ενώσεις.

·   Σύναψη, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής συμβάσεων χορηγίας και διαφήμισης με φυσικά ή νομικά πρόσωπα για την ανάπτυξη της αθλητικής δραστηριότητας του.

· Οργάνωση αθλητικών αγώνων, προκηρύξεις βραβείων για αθλητές που διακρίνονται για τις επιδόσεις τους και το ήθος, σύγκληση συνεδρίων και σεμιναρίων με βάση τον αθλητισμό, την έκδοση περιοδικών ή ενημερωτικών φυλλαδίων, στα οποία θα δημοσιεύονται ειδήσεις εσωτερικού και διεθνούς ενδιαφέροντος, με την προώθηση και ενημέρωση του κοινού, μέσω ηλεκτρονικών μορφών ενημέρωσης, καθώς και με τη διοργάνωση ή συμμετοχή σε φεστιβάλ πολιτιστικών και κοινωνικών εκδηλώσεων.

·  Δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων, σχολείου, κέντρου αθλητιατρικής και επιστημών του αθλητισμού, μουσείου, εντευκτηρίου, πολιτιστικού κέντρου, θεάτρου, βιβλιοθήκης κ.α.

·   Διοργάνωση εκδρομών και περιηγήσεων στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.

·  Συνεργασία με αθλητικά Σωματεία, Συλλόγους, Ενώσεις και Ομοσπονδίες της Ελλάδας και του εξωτερικού.

·  Συμμετοχή σε αθλητικές Ενώσεις και Ομοσπονδίες που λειτουργούν κατά την ισχύουσα κάθε φορά Νομοθεσία

·  Διατήρηση πολιτιστικών τμημάτων όπως Δημοσίων σχέσεων, Εκθέσεων, Τύπου, Βιβλιοθήκης κλ.π.

·  Έκδοση και κυκλοφορία εντύπων, εφημερίδας, προγράμματος, συλλογών  κλπ.

·   Ίδρυση Σωματείου-Λέσχης για τα μέλη.

·                         Διοργάνωση εθελοντικής αιμοδοσίας με σκοπό την ίδρυση Τράπεζας Αίματος για τα μέλη

·  Οργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων, μορφωτικών, πολιτιστικών ψυχαγωγικών (εκδρομές – ομιλίες – σεμινάρια - χοροσυνεστιάσεις) που θα αποβλέπουν στην εξυπηρέτηση των παραπάνω σκοπών του άρθρου 1 του   παρόντος καταστατικού.

        Για την επιτυχία των πολιτιστικών σκοπών του σωματείου Σύλλογος οργανώνει διαλέξεις, προβολές, σεμινάρια, ημερίδες, θεατρικές παραστάσεις, περιβαλλοντικές – οικολογικές παρεμβάσεις και κάθε είδους εκδηλώσεις. Στα πλαίσια των σκοπών του ο Σύλλογος μεριμνά για τη μορφωτική και πολιτιστική ανάπτυξη των μελών του και όταν χρειαστεί συστήνει επιτροπές (με απόφαση του Δ.Σ.) που συμβάλλουν στην επίτευξη όλων των σκοπών του. Μπορεί να μισθώνει λεωφορείο (πούλμαν) για να μεταφέρει τα μέλη του στους χώρους (αρχαιολογικούς, παραδοσιακούς οικισμούς, λαογραφικών δρώμενων κλπ.) όπου πραγματοποιούνται οι πολιτιστικές δραστηριότητες που οργανώνει ή συμμετέχει.

        Επίσης είναι δυνατόν να δημιουργηθούν κάθε φύσεως ασκητήρια, γυμναστήρια, βιβλιοθήκες και όποια κύρια ή βοηθητική εγκατάσταση.        

            

        Για την επίτευξη του σκοπού του σωματείου, μπορούν με τροποποίηση, του παρόντος καταστατικού (άρθρο 7 παρ. 8 του Ν.2725/99), να ιδρυθούν και να λειτουργήσουν νέα τμήματα Ολυμπιακών και μη αθλημάτων, που γενικότερα εμπίπτουν στο πνεύμα του ανωτέρω αναφερόμενου σκοπού του σωματείου, καθώς και να καταργηθούν τα ήδη λειτουργούντα.

       Η ίδρυση νέων τμημάτων ή κλάδων άθλησης και η κατάργηση των προβλεπομένων στο παρόν άρθρο τμημάτων ή κλάδων που ήδη λειτουργούν, γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως και τροποποίηση του παρόντος (άρθρο 7 παρ. 8 του Ν.2725/99), η οποία λαμβάνεται ευρισκομένης αυτής σε απαρτία με την πλειοψηφία των ¾ των παρόντων και αντίγραφό της κοινοποιηθεί στο τυχόν υπάρχον για το συγκεκριμένο άθλημα, υπερκείμενο Σωματείο- Ομοσπονδία ή Ένωση με φροντίδα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

      Με απόφαση του ΔΣ καθορίζεται και ο χώρος αθλήσεως και στεγάσεως του κάθε αθλήματος.

 

Λειτουργία

     Άρθρο 4

     

      Ο σύλλογος έχει διοικητική και οικονομική αυτοδυναμία της λειτουργίας του, που διέπεται μόνο από τις διατάξεις του καταστατικού και της σωματειακής και αθλητικής νομοθεσίας. Επέμβαση άλλου σωματείου ανεξάρτητα από τον βαθμό του στην αυτονομία του αυτή, χωρίς διάταξη νόμου, δεν γίνεται αποδεκτή, υποχρεωτικά δε απορρίπτεται από τα όργανα.

Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που απαιτούνται από τον νόμο, ο σύλλογος μπορεί να γίνει μέλος υπερκείμενου σωματείου (ένωσης, συνδέσμου, ομοσπονδίας κλπ).

 

Μέλη – Δικαιώματα-Υποχρεώσεις-Διαγραφή-Ποινές  

        

       Άρθρο   5:      Μέλη

       

      Δεν μπορεί να είναι μέλος αθλητικού σωματείου ή ειδικός συνεργάτης αυτών, ούτε μπορεί να αναλάβει με οποιονδήποτε τρόπο ή απόφαση των ανωτέρω φορέων οποιαδήποτε αρμοδιότητα ή έργο, ιδίως σχετικά με την εκπροσώπηση, διοίκηση ή διαχείριση του φορέα:

 α) Όποιος δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του.

 β) Όποιος έχει παραπεμφθεί στο δικαστήριο για κακούργημα με κλητήριο θέσπισμα σύμφωνα με το Ν. 663/1977, όπως ισχύει κάθε φορά ή με τελεσίδικο βούλευμα ή έχει καταδικασθεί τελεσίδικα για τέλεση κακουργήματος, καθώς και όποιος έχει καταδικασθεί σε βαθμό πλημμελήματος με τελεσίδικη δικαστική απόφαση που εκδόθηκε την τελευταία δεκαετία, είτε σε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους είτε, ανεξάρτητα από το ύψος της ποινής, για τα ποινικά αδικήματα του παρόντος νόμου, ή για αδικήματα βίας στους αθλητικούς χώρους, χρήση ή διάθεση ουσιών ή μεθόδων φαρμακοδιέγερσης, κατασκοπεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεωκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, περί όπλων και περί μεσαζόντων.

 γ) Όποιος έχει στερηθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η στέρηση.

 δ) Όποιος έχει τιμωρηθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 130 του Ν. 2725/1999 για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η τιμωρία.

       Τα μέλη του συλλόγου διακρίνονται σε τακτικά και επίτιμα. Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται από την Γενική Συνέλευση κατόπιν προτάσεως του ΔΣ ή δέκα τουλάχιστον τακτικών μελών, αυτοί που προσέφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες στον αθλητισμό ή συντέλεσαν στην ευόδωση των σκοπών του συλλόγου με τις υλικές ή ηθικές υπηρεσίες των. Τα επίτιμα μέλη δεν συμμετέχουν στις γεν. συνελεύσεις, στερούμενα κάθε σχετικού δικαιώματος.

       Καθένας που συγκεντρώνει τις νόμιμες προϋποθέσεις έχει δικαίωμα να εγγραφεί ως μέλος του συλλόγου. Για την εγγραφή απαιτείται αίτηση του ενδιαφερομένου στο ΔΣ, συνοδευόμενη από πρόταση 2 μελών του σωματείου και έγκριση του συμβουλίου που παρέχεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 60 ημερών. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, η έγκριση του ΔΣ θεωρείται ότι έχει αυτοδικαίως παρασχεθεί και ο ενδιαφερόμενος έχει εγγραφεί ως μέλος του σωματείου την εξηκοστή ημέρα μετά την υποβολή της αίτησης. Για την εγγραφή αυτή εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του προέδρου του ΔΣ. Το ΔΣ μπορεί με αιτιολογημένη απόφαση του να μην εγκρίνει το αίτημα εγγραφής ενδιαφερομένου μέλους του σωματείου. Κατά της πράξης αυτής ή της παράλειψης έκδοσης διαπιστωτικής πράξης ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να ασκήσει αγωγή στο αρμόδιο Μον. Πρωτοδικείο με την τακτική διαδικασία, είτε για αναγνώριση του δικαιώματος εγγραφής του, είτε επιπλέον, για καταδίκη του σωματείου σε δήλωση βούλησης. Δεν απαιτείται η πρόταση της προηγούμενης παραγράφου, προκειμένου περί εγγραφής αθλητών στο σωματείο στο οποίο ανήκουν και οι οποίοι έχουν πετύχει πρώτη έως όγδοη νίκη σε ολυμπιακούς αγώνες, ή παγκόσμια ή πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα, πρώτη έως τρίτη νίκη σε μεσογειακούς και βαλκανικούς αγώνες, ή πρώτη έως τρίτη νίκη σε πανελλήνιους αγώνες. Τα μέλη του σωματείου, πλην των ιδρυτικών μετά πάροδο ενός έτους από την εγγραφή τους, αποκτούν δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα του συλλόγου.

 

          Άρθρο   6: Δικαιώματα-Υποχρεώσεις

        

         Τα τακτικά μέλη του συλλόγου καταβάλλουν στο ταμείο του συλλόγου το ποσό των … ευρώ για ετήσια συνδρομή. Τα ποσά αυτά μπορεί να αυξομειώνονται κατόπιν αποφάσεως της Γεν. Συνέλευσης. Mε απόφαση του Δ.Σ. δύναται μέλος να καταβάλλει μειωμένη ή καθόλου συνδρομή είτε για λόγους τιμητικούς είτε οικονομικούς.

Μέλη που επιθυμούν να αποχωρήσουν από τον σύλλογο θα πρέπει να γνωστοποιούν έγγραφα την πρόθεση τους αυτή τουλάχιστον 3 μήνες προ της λήξεως του λογιστικού έτους, ήτοι προ της 31/12 εκάστου έτους.

Τα μέλη του συλλόγου γενικώς δικαιούνται να χρησιμοποιούν τα εν γένει όργανα και εγκαταστάσεις του συλλόγου, συμμορφούμενα προς τον εσωτερικό κανονισμό και τις εκάστοτε αποφάσεις του Δ.Σ. ή της Γεν. Συνέλευσης.

Στις γενικές συνελεύσεις υπερκείμενων Ενώσεων ή Συνδέσμων ή Ομοσπονδιών, στις οποίες ο σύλλογος είναι τακτικό μέλος, εκπροσωπείται με ένα αντιπρόσωπο, που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. με αναπληρωτή του.

 

          Άρθρο   7:      Διαγραφή Μέλους

Με απόφαση του Δ.Σ. επικυρωμένη από την Γ.Σ. διαγράφεται κάθε μέλος το οποίο:

·  Καθυστερεί αδικαιολόγητα τις συνδρομές του κατά τα οριζόμενα σε άλλο άρθρο.

·  Παραβιάζει το παρόν καταστατικό ή βλάπτει τα συμφέροντα του συλλόγου ή αντιστρατεύεται από πρόθεση την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. ή των Γ. συνελεύσεων.

· Αν καταδικασθεί σε ατιμωτική πράξη

· Αν ενεργεί εναντίον των σκοπών του συλλόγου

· Αν στερήθηκε συνεπεία αμετάκλητης απόφασης των πολιτικών του δικαιωμάτων και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση.  

 

         Άρθρο 8:   Πειθαρχικές Κυρώσεις

Κάθε μέλος το οποίο αντιδρά στις επιδιώξεις και στους σκοπούς του συλλόγου ή δημιουργεί προσκόμματα στην εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. και της γεν. συνέλευσης ή η διαγωγή του είναι ασυμβίβαστη με την αξιοπρέπεια και τα συμφέροντα του συλλόγου, υποπίπτει σε πειθαρχικό παράπτωμα και υποβάλλεται στις παρακάτω πειθαρχικές κυρώσεις, ανάλογα με την βαρύτητα της πράξεως του:

•      Γραπτή παρατήρηση

•      Αυστηρή γραπτή παρατήρηση

•      Απαγόρευση  εισόδου στους γυμναστικούς χώρους του Συλλόγου

•      Απαγόρευση συμμετοχής σε ορισμένες εκδηλώσεις και για ορισμένο χρόνο

•      Προσωρινή αποβολή μέχρι ένα χρόνο

•      Οριστική αποβολή

Καμιά από τις παραπάνω ποινές δεν επιβάλλεται χωρίς την προηγούμενη έγγραφη πρόσκληση για απολογία πριν από 10 τουλάχιστον ημέρες, η οποία πρόσκληση-καταγγελία αναφέρει τόσο το άρθρο του καταστατικού όσο και το παράπτωμα στο οποίο υπέπεσε αυτός

Κατά των αθλουμένων μελών του Συλλόγου, πέρα από τις παραπάνω ποινές του άρθρου αυτού, οι αθλητικές αρχές και οι υπερκείμενες οργανώσεις στις οποίες μετέχει ο Σύλλογος, επιβάλλουν τις ποινές που προβλέπονται από τους κάθε φορά ισχύοντες κανονισμούς και σύμφωνα με την σ' αυτούς προβλεπόμενη διαδικασία.

Αρμόδιο για την επιβολή των κατά τα άνω προβλεπόμενων ποινών σε κάθε μέλος του Συλλόγου είναι το Δ.Σ., επιλαμβανόμενο ή μετά από πρόταση οποιοδήποτε μέλους ή αυτεπάγγελτα, εκτός από την περίπτωση της οριστική αποβολής, όπου είναι αρμόδια η Γεν. συνέλευση.

Κατά της απόφασης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον της γεν. συνέλευσης μέσα σε ένα μήνα από την κοινοποίηση της, οπότε αυτή αποφαίνεται οριστικά.

Εάν η παράβαση διαπράχθηκε από μέλος του Δ.Σ. ή της Εξελ. Επιτροπής, αρμόδιο για τον πειθαρχικό έλεγχο αυτού είναι η γεν. Συνέλευση. Στην περίπτωση αυτή η Γ.Σ. αποφαίνεται κατά την πρώτη μετά την παράβαση σύνοδο αυτής, εκτός εάν η φύση και η βαρύτητα του παραπτώματος επιβάλουν την έκτακτη σύγκληση της Γ.Σ. , για την οποία αποφασίζει το Δ.Σ. , που συνέρχεται χωρίς τη συμμετοχή αυτού που βαρύνεται με την παράβαση.

Η Γ.Σ. δύναται να επιβάλει οιαδήποτε ποινή που προβλέπεται από το καταστατικό με απόφαση της που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, καθώς και έκπτωση του παραβάτη από το αξίωμα του.

Η απόφαση της Γ.Σ. λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία.

 

 

Όργανα Συλλόγου

        

         Άρθρο  9:   Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Σύλλογος διοικείται από εννιαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Ταμία και πέντε Συμβούλους. Ο αριθμός των  αναπληρωματικών μελών ορίζεται σε δύο τουλάχιστον που αναπληρώνουν τα παραπάνω τακτικά μέλη, αν έχουν εκπέσει του αξιώματος των ή έχουν παραιτηθεί.

Η θητεία του Δ.Σ. είναι τριετής και δέκα ημέρες μετά την εκλογή του από την αρχαιρεσιακή γεν. συνέλευση το Δ.Σ. συγκροτείται σε σώμα.

Το Δ.Σ. υποχρεούται να συνεδριάζει μια φορά τον μήνα, έκτακτα δε όταν το ζητήσει ο πρόεδρος ή πέντε μέλη του Δ. Σ., τα οποία θα αναφέρουν έγγραφα τον λόγο στον πρόεδρο του Συλλόγου, οπότε η συνεδρίαση γίνεται μέσα σε 5 ημέρες το βραδύτερο.

Μέλος που απουσιάζει αδικαιολόγητα επί πέντε συνεχείς συνεδριάσεις ή επί δέκα μη συνεχείς αδικαιολόγητα, θεωρείται ότι παραιτήθηκε και αντικαθίσταται από τον πρώτο αναπληρωματικό. Η αντικατάσταση του προέδρου γίνεται με απόφαση του Δ.Σ.

         Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται πέντε τουλάχιστον μέλη αυτού, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος ή αντιπρόεδρος.

         Ειδικά στην πρώτη συνεδρίαση των εκλεγέντων που γίνεται για τη συγκρότηση σε σώμα (κατανομή αξιωμάτων) πρέπει να παρευρίσκονται επτά τουλάχιστον μέλη. Οι αποφάσεις του λαμβάνονται με την πλειοψηφία των παρόντων μελών. Η συνεδρίαση των εκλεγέντων συγκαλείται εντός επταημέρου από την εκλογή με πρωτοβουλία και υπό την Προεδρία του πρώτου επιτυχόντος με γραπτή πρόσκληση που επιδίδεται στους Συμβούλους δύο (2) ημέρες τουλάχιστον πριν. Αν ο πρώτος επιτυχών δεν προβεί στην σύγκληση, αυτή γίνεται με πρωτοβουλία του δεύτερου επιτυχόντος .Αφού το Δ.Σ. συγκροτηθεί σε Σώμα, καλείται το προηγούμενο Δ.Σ. να παραδώσει στο νέο τη σφραγίδα, το αρχείο και την περιουσία του Σωματείου με πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής το οποίο υπογράφεται από το παλαιό και νέο Δ.Σ.

Κενές θέσεις συμβούλων που δημιουργήθηκαν για οποιοδήποτε λόγο, συμπληρώνονται από τα αναπληρωματικά μέλη και κατά σειρά της επιτυχίας τους. Εάν δεν υπάρχουν αναπληρωματικά μέλη ή υπάρχουν αλλά δεν δέχονται και εφόσον ο αριθμός των μελών της διοικήσεως δεν ανέρχεται σε πέντε, συγκαλείται έκτακτη Γεν. συνέλευση αρχαιρεσιών για ανάδειξη νέου Δ.Σ.

        Το ΔΣ προς καλύτερη εξυπηρέτηση των σκοπών του συλλόγου μπορεί να διορίζει τεχνικούς συμβούλους, προπονητές και γυμναστές των διαφόρων αθλητικών τμημάτων του εκ των μελών του συλλόγου ή και επί συμβάσει μη μέλη του συλλόγου, όπως ορίζουν οι σχετικές διατάξεις.

        Απαγορεύεται στο Δ.Σ. να συνάπτει συμβάσεις εργασίας, ανεξαρτήτων υπηρεσιών, έργων, προμηθειών ή οποιεσδήποτε συμβάσεις με οικονομικό αντάλλαγμα με μέλη του Δ.Σ., με τις συζύγους, τα τέκνα, τους γονείς και τα αδέλφια τους ή με νομικά πρόσωπα στα οποία μετέχουν τα προαναφερόμενα πρόσωπα. Η παράβαση συνεπάγεται σύμφωνα με το Ν.2725/99 την έκπτωση των μελών του Δ.Σ. που έλαβαν τη σχετική απόφαση, και ενεργείται από το αρμόδιο Δικαστήριο.

        Τα πρόσωπα που συγκροτούν το Δ.Σ. του Συλλόγου δεν έχουν δικαίωμα σε αντιμισθία. Προσφέρουν τις υπηρεσίες τους δωρεάν, το δε αξίωμα τους είναι τιμητικό. Δικαιούνται όμως αποζημίωση και έξοδα για μετακίνηση και παράσταση όταν ασχολούνται με υποθέσεις του Συλλόγου, εκτός της έδρας του.

 

Άρθρο 10: Καθήκοντα Δ.Σ.

Καθήκοντα του Δ.Σ. είναι:

• Να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την διοίκηση του Συλλόγου και την διαχείριση της περιουσίας του, πλην της ακίνητης για την οποία αρμόδια είναι η Γ. συνέλευση, καθώς και στις υποθέσεις που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

•      Να προετοιμάζει τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης και να εκτελεί τις  αποφάσεις της.

•      Να προβαίνει στην εγγραφή και διαγραφή μελών κατά το καταστατικό και τον Αστικό Κώδικα και να επιβάλει τις          προβλεπόμενες από το καταστατικό ποινές.

•      Να συγκαλεί τις τακτικές ή έκτακτες Γενικές συνελεύσεις

•      Να διαχειρίζεται τα του συλλόγου εν γένει, να συντάσσει τον προϋπολογισμό και απολογισμό της διαχειρίσεως του και να εγκρίνει τον εσωτερικό κανονισμό.

•      Να επικοινωνεί με τις διοικητικές και αθλητικές αρχές, υποβάλλοντας τις αιτήσεις εγγραφής του συλλόγου ως μέλους ομοσπονδιών διαφόρων αθλημάτων,  να ορίζει ειδικούς εφόρους και τεχνικούς των διαφόρων αθλητικών τμημάτων του, συμβούλους για υποβοήθηση του έργου του εν γένει να προβαίνει σε κάθε ενέργεια που τείνει στην ευόδωση των σκοπών του συλλόγου που προβλέπονται στο καταστατικό.

          Άρθρο   11: Καθήκοντα μελών Δ.Σ.

           Τα καθήκοντα των μελών του Δ.Σ είναι ειδικότερα:

          Ο πρόεδρος εκπροσωπεί τον σύλλογο ενώπιον κάθε δικαστικής, πολιτικής, φορολογικής ή άλλης αρχής και ενώπιον κάθε τρίτου σ' όλες τις σχέσεις, δικαιοπραξίες και εκδηλώσεις. Προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., συγκαλεί με απόφαση του Δ.Σ., συγκαλεί με απόφαση του Δ,Σ. τις τακτικές ή έκτακτες γεν. Συνελεύσεις καθώς και τις συνεδριάσεις του Δ.Σ με την υποχρέωση να συγκαλεί αυτό και έκτακτα, εφόσον τρείς από τους συμβούλους ζητήσουν την σύγκληση του. Υπογράφει τα πρακτικά, υπογράφει με τον Γ. γραμματέα κάθε έγγραφο του Συλλόγου και φροντίζει γενικά για την προαγωγή και ανάπτυξη του συλλόγου. Προσυπογράφει με τον ταμία τις διπλότυπες αποδείξεις είσπραξης, επιβλέπει την διαχείριση του ταμία, αποδέχεται και οπισθογραφεί τραπεζικές επιταγές και εν γένει αξιόγραφα για λογαριασμό του Συλλόγου και υπογράφει συμβάσεις μίσθωσης για τις οποίες το Δ.Σ. έλαβε σχετική απόφαση, ενεργεί για την είσπραξη πάσης φύσεως απαιτήσεων του Συλλόγου, ανοίγει και κλείνει τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου και εισπράττει τραπεζικές επιταγές ή εντολές σε διαταγή του. Κάθε φορά που κρίνει αυτό αναγκαίο, κατόπιν αποφάσεως του ΔΣ δίνει εντολή στον ταμία για κάθε δαπάνη

Φροντίζει γενικά για την τήρηση του καταστατικού και του τυχόν υπάρχοντος Εσωτερικού Κανονισμού του συλλόγου, των αποφάσεων της Γ. συνέλευσης και του ΔΣ, παίρνοντας κάθε εξασφαλιστικό μέτρο των συμφερόντων του συλλόγου ακόμα δε και χωρίς την απόφαση του ΔΣ, εάν από την αναβολή κινδυνεύουν σοβαρά τα συμφέροντα του.

Τον πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή εμποδίζεται να ασκήσει τα καθήκοντα του, τον αντικαθιστά ο αντιπρόεδρος, ο οποίος έχει τα δια των προηγουμένων παραγράφων του άρθρου αυτού χορηγηθέντα στον πρόεδρο δικαιώματα και υποχρεώσεις.

          Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, σε όλα του τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες. Μπορεί και μόνιμα ή για ορισμένο χρονικό διάστημα να αναπληρώνει τον Πρόεδρο, σε ειδικά καθήκοντά του, που αυτός με πράξη του εκχωρεί, και η οποία καταχωρείται στα πρακτικά του Δ.Σ. Σε περίπτωση που δεν μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντά του (αναπληρωτής του Προέδρου), τότε καθήκοντα Προέδρου αναλαμβάνει Σύμβουλος που ορίζεται από το Δ.Σ.

Ο γενικός γραμματέας είναι εισηγητής και εκτελεστής των αποφάσεων του ΔΣ, προΐσταται των γραφείων και των λεσχών καθώς και του προσωπικού του συλλόγου. Διεκπεραιώνει την αλληλογραφία του συλλόγου, συντάσσει τα πρακτικά των γεν. Συνελεύσεων, υπογράφει με τον πρόεδρο κάθε εξερχόμενο έγγραφο, τηρεί το μητρώο μελών και φυλάσσει την σφραγίδα του συλλόγου. Με προσωπική του ευθύνη ειδοποιεί τον ταμία περί των εισπρακτέων ποσών από εγγραφή νέων μελών. Κρατεί τα αναγκαία βιβλία του συλλόγου. Τον γενικό γραμματέα, όταν απουσιάζει ή εμποδίζεται να ασκήσει τα καθήκοντα του αναπληρώνει άλλο μέλος του ΔΣ, που ορίζεται από αυτό .

Ο ταμίας κρατεί τα λογιστικά βιβλία, βιβλίο περιουσίας του Συλλόγου, τις διπλότυπες αποδείξεις με τις οποίες εισπράττει τις συνδρομές των μελών και τα διάφορα έσοδα του συλλόγου και ενεργεί όλες τις πληρωμές. Τις διπλότυπες αποδείξεις εισπράξεων τις υπογράφει και ο πρόεδρος, τα δε εντάλματα πληρωμών, υπογράφει επίσης ο πρόεδρος και γεν. γραμματέας. Στα εντάλματα πληρωμών πρέπει να εγγράφεται πάντα και ο αριθμός αποφάσεως του ΔΣ, με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη. Συντάσσει καταστάσεις ταμειακής κίνησης που τις υποβάλει στο ΔΣ στο τέλος κάθε εξαμήνου. Η κατάσταση πρέπει να περιέχει αναλυτικά τα έσοδα και τα έξοδα με τα σχετικά παραστατικά. Στο τέλος του διαχειριστικού έτους συντάσσει μαζί με τον Πρόεδρο και υποβάλλει στο Δ.Σ. την έκθεση οικονομικής διαχείρισης (απολογισμό) και κατάσταση, στην οποία εμφαίνεται η περιουσία του Συλλόγου.

Ο ταμίας θα πρέπει να καταθέτει σε οποιαδήποτε τράπεζα στο όνομα του Συλλόγου τα εισπραττόμενα χρήματα με εξαίρεση ένα ποσό, το οποίο θα καθορίζεται κάθε φορά από το ΔΣ ανάλογα με τις προβλεπόμενες τρέχουσες ανάγκες. Ο ταμίας υποχρεούται να θέτει στη διάθεση του ΔΣ για έλεγχο το ταμείο του συλλόγου, όποτε αυτό ήθελε κριθεί αναγκαίο. Ο ταμίας μεριμνά για την κανονική είσπραξη των συνδρομών και τηρεί ενήμερο το ΔΣ για τις καθυστερήσεις. Μαζί με τον πρόεδρο, κατόπιν αποφάσεως του ΔΣ έχουν το δικαίωμα να κάνουν ανάληψη από τις καταθέσεις.     Τον ταμία, όταν απουσιάζει ή εμποδίζεται να ασκήσει τα καθήκοντα του αναπληρώνει άλλο μέλος του ΔΣ, που ορίζεται από αυτό για διάστημα έως 3 μήνες.

          Οι σύμβουλοι έχουν συλλογική ευθύνη για το σωματείο, δεν έχουν όμως ούτε μειωμένα δικαιώματα ούτε μειωμένες ευθύνες και υποχρεώσεις. Εκτός από τα παραπάνω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γενικός Γραμματέας, Ταμίας), τα καθήκοντα των υπολοίπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται κατόπιν απόφασης του ίδιου του Διοικητικού Συμβουλίου.

           Στις γενικές συνελεύσεις υπερκείμενων ενώσεων, συνδέσμων ή Ομοσπονδιών, στις οποίες ο σύλλογος είναι τακτικό μέλος, ο σύλλογος εκπροσωπείται με ένα αντιπρόσωπο , που ορίζεται με τον αναπληρωτή του με απόφαση του ΔΣ.

Οι έφοροι των τμημάτων του Συλλόγου, διορίζονται με πράξη του Δ.Σ. Η θητεία τους δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από τη θητεία του Δ.Σ που τους όρισε, είναι ελεύθερα ανακλητοί, και τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις τους ορίζονται με την πράξη διορισμού τους κατά την σύγκληση σε σώμα και μετά την εκλογή των Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γραμματέα και Ταμία. Τον έφορο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει αυτός που θα ορισθεί από το Δ.Σ.

           Ο έφορος υλικού φροντίζει για την αγορά, προμήθεια, συντήρηση, και γενικά για την διατήρηση του απαραίτητου αθλητικού υλικού για την διεξαγωγή των αγώνων, προπόνησης και λοιπών εκδηλώσεων του σωματείου. Παρακολουθεί την εν γένει ζωή των αθλητών και την αγωνιστικότητά τους και αναφέρει στον Πρόεδρο και το Δ.Σ σχετικά. Ο έφορος έχει ως γενικά καθήκοντα:

•      Να φροντίζει για την επάνδρωση των τμημάτων τους με έμψυχο υλικό και να τηρούν μητρώο αθλητών και δελτία υγείας και αθλητικής ιδιότητας.

•      Να προτείνει την πρόσληψη κατάλληλων προπονητών, με την συνεργασία  των οποίων καταρτίζει προγράμματα προπονήσεων για όλους τους αθλούμενους και να παρακολουθεί την εφαρμογή των ανωτέρω προγραμμάτων.

•      Να προΐσταται των οργανωτικών επιτροπών αγώνων και επιδείξεων καθώς και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων των τμημάτων τους. Να προτείνει στο ΔΣ, μετά από συνεργασία με τους προπονητές, την συγκρότηση των αγωνιστικών ομάδων, να φροντίζει για την άψογη εμφάνιση των αθλητών για την συμπεριφορά των οποίων είναι υπεύθυνος.              

•      Να μεριμνά για την εφαρμογή των εσωτερικών κανονισμών, την εκτέλεση των αποφάσεων του ΔΣ, την τήρηση διαγραμμάτων επιδόσεων αθλητών και φακέλων αποτελεσμάτων αγώνων.

•      Να τηρεί ιδιαίτερο πρωτόκολλο αλληλογραφίας που αφορά το τμήμα τους, με αντίγραφα των εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων, στην σύνταξη των οποίων συνεργάζεται με την γραμματεία του συλλόγου. Να τηρεί επίσης βιβλίο υλικού του τμήματος.

         Στα ανωτέρω καθήκοντα του βοηθείται από τον απαιτούμενο αριθμό συνεργατών, οι οποίοι ονομάζονται επόπτες και ορίζονται από τα μέλη του συλλόγου με πρόταση του αρμόδιου εφόρου και έγκριση του Δ.Σ.

 

Γενική Συνέλευση

 

           Άρθρο 12

Ανώτατο όργανο εποπτείας και διοικήσεως του συλλόγου είναι η Γενική Συνέλευση οι δε αποφάσεις αυτής που λαμβάνονται έγκυρα είναι υποχρεωτικές για όλους. Τα μέλη του σωματείου που συμμετάσχουν σε συνελεύσεις πρέπει να έχουν εκπληρώσει όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις που προβλέπονται στο καταστατικό.

Οι γενικές συνελεύσεις διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες, συγκαλούνται δε από το ΔΣ και με σχετική πρόσκληση, που δεν είναι απαραίτητο να καταχωρηθεί στον τύπο, στην οποία περιλαμβάνονται τα θέματα ημερήσιας διάταξης.

Πριν αρχίσει η συζήτηση για τα θέματα ημερήσιας διάταξης, η ΓΣ εκλέγει με πλειοψηφία των παρόντων τον πρόεδρο που διευθύνει τις εργασίες της καθώς και ένα πρακτικογράφο που είναι υπεύθυνος για την ακριβή διατύπωση των πρακτικών.

Η τακτική συνέλευση είναι η ετήσια συνέλευση που συγκαλείται μια φορά κάθε χρόνο. Η συνέλευση αυτή συγκαλείται το μήνα Μάιο. Η συνέλευση λαμβάνει θέση στον ταμιακό απολογισμό του έτους που πέρασε και στον προϋπολογισμό του επόμενου, λαμβάνει γνώση των πεπραγμένων του ΔΣ και της εκθέσεως της Εξελ. Επιτροπής και απαλλάσσει των σχετικών ευθυνών το ΔΣ για τον τρόπο άσκησης των καθηκόντων του κατά την διάρκεια του έτους. Η γεν. συνέλευση που συμπίπτει με την λήξη της θητείας του ΔΣ και της Εξ. Επιτροπής, προκηρύσσει τις αρχαιρεσίες του συλλόγου, οι οποίες πρέπει να γίνουν έως την 15/7. Για την διενέργεια των εκλογών η Γ.Σ εκλέγει εφορευτική επιτροπή.

Οι έκτακτες γενικές συνελεύσεις συγκαλούνται όταν αυτό είναι αναγκαίο κατά την κρίση του ΔΣ, ή, ύστερα από έγγραφη αίτηση του 1/5 των μελών του συλλόγου. Στην δεύτερη περίπτωση ο πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να την συγκαλέσει μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή της αιτήσεως, σε περίπτωση δε που δεν υπάρξει απαρτία η έκτακτη αυτή ΓΣ ματαιώνεται. Η σχετική αίτηση για την ΓΣ της δεύτερης περίπτωσης πρέπει να περιλαμβάνει τους λόγους ή τα θέματα για τα οποία η σύγκλιση της έκτακτης ΓΣ είναι επιβεβλημένη. Τα θέματα αυτά αποτελούν και την ημερήσια διάταξη της συνελεύσεως αυτής.

Οι Γ.Σ. είναι σε απαρτία όταν παρευρίσκονται σ αυτές τα μισά πλέον ενός των τακτικών μελών, εκτός εάν απαιτείται αυξημένη απαρτία σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού ή από τον νόμο. Για την λήψη αποφάσεως απαιτείται η πλειοψηφία των παρόντων μελών, εκτός εάν απαιτείται από το καταστατικό ή τον νόμο αυξημένη πλειοψηφία. Εάν δεν υπάρξει απαρτία κατά την ημέρα που ορίσθηκε η ΓΣ, τότε αυτή συγκαλείται και πάλι χωρίς πρόσθετες διατυπώσεις την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδος στον τόπο και χώρο με τα ίδια θέματα, οπότε θεωρείται σε απαρτία με όσους είναι παρόντες. Πριν από κάθε συνέλευση, ο πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να αναγνώσει τα πρακτικά της προηγούμενης συνελεύσεως.

Αντιπροσώπευση μέλους στην Γ.Σ, δεν επιτρέπεται. Η Γ.Σ. συνέρχεται κατόπιν σχετικής προσκλήσεως του ΔΣ, που γνωστοποιείται στα μέλη καθό τρόπο ήθελε αποφασίσει αυτό επτά τουλάχιστον ημέρες προ της ορισθείσας ημερομηνίας. Η πρόσκληση θα πρέπει σαφώς να ορίζει τον τόπο, ημέρα και ώρα της συνελεύσεως και τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως. Απόφαση για θέματα που δεν ορίζονται στην διάταξη είναι άκυρη.

Κατά την έναρξη της συνελεύσεως, ο πρόεδρος του ΔΣ, διαπιστώνων την ύπαρξη απαρτίας καλεί τα μέλη, όπως δι' ανατάσεως του χεριού εκλέξουν τον πρόεδρο και τον γραμματέα της ΓΣ. Στα αξιώματα αυτά δεν δύνανται να εκλεγούν μέλη του ΔΣ. Κατά την ΓΣ συντάσσεται πρακτικό από τον προς τούτο εκλεγόμενο εκάστοτε γραμματέα, στο οποίο καταχωρούνται τα θέματα ημερήσιας διατάξεως, ο αριθμός των παρευρεθέντων μελών και οι ληφθείσες για κάθε θέμα αποφάσεις, με μνεία αν λήφθηκαν ομόφωνα ή κατά πλειοψηφία.

Κατά την τακτική ΓΣ ανακοινώνεται δια του προέδρου του ΔΣ ο εν γένει απολογισμός δράσεως, δια του ταμία ο οικονομικός απολογισμός και ο προϋπολογισμός της νέας διετίας. Επίσης η έκθεση της Εξελ. Επιτροπής διεξάγει συζήτηση επί των θεμάτων αυτών και στην συνέχεια η ΓΣ αποφασίζει την απαλλαγή ή τον καταλογισμό ευθυνών στα μέλη του ΔΣ ή την Ε.Ε. για τις πράξεις ή παραλείψεις των.

Η ΓΣ είναι το μόνο αρμόδιο όργανο να αποφασίζει περί εκποιήσεως ή υποθηκεύσεως ακινήτων περιουσιακών στοιχείων του συλλόγου.

 

                                                    Εξελεγκτική Επιτροπή

         Άρθρο 13

 

Ο έλεγχος της οικονομικής διαχειρίσεως γίνεται από την εξελεγκτική επιτροπή. Αυτή απαρτίζεται από τρία μέλη ως τακτικά και δύο αναπληρωματικά. Τα μέλη της δεν μπορούν να είναι μέλη του ΔΣ. Πρόεδρος ορίζεται εκείνος που έλαβε τις περισσότερες ψήφους, σε περίπτωση δε ισοψηφίας , εκείνος που θα ευνοηθεί από την κλήρωση. Η τριμελής επιτροπή καθώς και τα δύο αναπληρωματικά της μέλη εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία κατά τις εκλογές και η θητεία των μελών της είναι διετής, όπως και των μελών του ΔΣ.

         Η εξελεγκτική επιτροπή προβαίνει σε έλεγχο των βιβλίων όποτε αυτή κρίνει αναγκαίο και υποβάλει έγγραφες εκθέσεις στην γεν. συνέλευση.

         Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών. Το μέλος που διαφωνεί μπορεί να διατυπώσει την διαφωνία του έγγραφα. Η Εξ. Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν είναι παρόντα δύο τουλάχιστον από τα τρία μέλη της.              Η Εξ. Επιτροπή στην πρώτη της συνεδρίαση που γίνεται εντός επταημέρου από την εκλογή με πρωτοβουλία του πλειοψηφήσαντος μέλους, συγκροτείται σε Σώμα εκλέγοντας μεταξύ των μελών της Πρόεδρο, Αναπληρωτή Πρόεδρο και Γραμματέα. Αν για οποιονδήποτε λόγο δε θελήσει ή δεν καταφέρει να συγκροτηθεί σε Σώμα, λειτουργεί συλλογικά, οπότε οι τυχόν μεταξύ των μελών διαφωνίες ανακοινώνονται στη Γ.Σ., η οποία τελικά αποφασίζει για τα πεπραγμένα της Διοίκησης. Αν η θέση μέλους της Ε.Ε. μένει κενή, αναπληρώνεται με τον ίδιο τρόπο που αναπληρώνονται και οι κενές θέσεις μελών του Δ.Σ.

 

                                    Ανάδειξη οργάνων του σωματείου

 

         Άρθρο 14

 

Η ανάδειξη των μελών του ΔΣ, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των αναπληρωτών των γίνεται με εκλογές που λαβαίνουν χώρα ανά τριετία, ήτοι το μήνα Μάιο και οπωσδήποτε μετά τη λήξη των εθνικών πρωταθλημάτων. Η οργάνωση και λειτουργία των εκλογών γίνεται από τριμελή εφορευτική επιτροπή που εκλέγεται από την ετήσια τακτική ΓΣ που αντιστοιχεί στο έτος διενέργειας των εκλογών. Τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής δεν μπορούν να είναι ταυτόχρονα και υποψήφιοι για τα αξιώματα του συλλόγου.

        Η υποψηφιότητα των υποψηφίων για την εκλογή μελών Δ.Σ. και των μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής υποβάλλεται με αίτηση υπογραφόμενη από τον ενδιαφερόμενο, η οποία κατατίθεται και πρωτοκολλείται στο βιβλίο εισερχόμενων – εξερχόμενων εγγράφων της γραμματείας του σωματείου δύο (2) ημέρες τουλάχιστον πριν τη Γενική Συνέλευση. Η ημέρα κατάθεσης της αίτησης και η ημέρα διενέργειας των αρχαιρεσιών δεν υπολογίζονται. Ο κάθε υποψήφιος στην αίτησή του πρέπει να διευκρινίζει με ποιόν συνδυασμό (εάν υπάρχουν) θέτει υποψηφιότητα. Με βάση τις υποψηφιότητες καταρτίζεται κατ' αλφαβητική σειρά ενιαίο ψηφοδέλτιο για όλους τους υποψήφιους ή σε συνδυασμούς εφόσον υπάρχουν και για όλα τα αξιώματα, πρώτα του Δ.Σ. και μετά της Εξ. Επιτροπής. Η υποβολή ομαδικής αιτήσεως υποψηφίων με ενιαίο ψηφοδέλτιο κάτω από συγκεκριμένο συνδυασμό επιτρέπεται, εφόσον έχει τις υπογραφές όλων των υποψηφίων που συγκροτούν το ψηφοδέλτιο.

         Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχει κάθε τακτικό μέλος του σωματείου ή επίτιμο που έχει εκδηλώσει επιθυμία γι’ αυτό, σύμφωνα με τα οριζόμενα του παρόντος, που έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του, έχει την ελεύθερη διαχείριση της περιουσίας του και έχει εκπληρώσει όλες τις οικονομικές υποχρεώσεις του προς το σωματείο. Το υποψήφιο μέλος δε θα πρέπει να εμπίπτει στα κωλύματα, τις απαγορεύσεις και τις περιπτώσεις έκπτωσης από το αξίωμα που προβλέπουν οι σχετικοί νόμοι.

         Η προτίμηση των ψηφοφόρων εκδηλώνεται με σταυρό δίπλα στο όνομα του υποψήφιου, επιτρέπεται δε κατ’ ανώτατο όριο η ψήφιση έως εννέα υποψηφίων για το αξίωμα του ΔΣ και έως τριών για την Εξελ. Επιτροπή. Η άσκηση ψηφοφορίας είναι μυστική.

Για την διεξαγωγή της ψηφοφορίας συντάσσεται πρακτικό από την εφορευτική επιτροπή, το οποίο παραδίδεται στην γραμματεία. Μέλη του ΔΣ και της Εξελ. Επιτροπής ανακηρύσσονται οι εννέα και οι τρείς πρώτοι σε ψήφους αντίστοιχα. Αναπληρωματικά μέλη ανακηρύσσονται αντίστοιχα μέχρις τρείς και ένας κατά σειρά ψήφων.

Αν στην γενική συνέλευση τα θέματα είναι τέτοια ώστε δεν επαρκεί ο χρόνος, καθορίζεται από το ΔΣ νέα ημερομηνία προς τούτο, οπότε η γ. συνέλευση διακόπτεται και συνεχίζεται κατά την νέα ημερομηνία και ώρα.

Η εφορευτική επιτροπή δεματοποιεί το εκλογικό υλικό και τα παραδίδει μετά την γεν. συνέλευση μαζί με τα πρακτικά στον πρόεδρο που θα προέλθει από την συγκρότηση του ΔΣ.

 

 

Πόροι του σωματείου

          

           Άρθρο   15

           Πόροι του Σωματείου είναι:

•      Τα ποσά που προέρχονται από συνδρομές ή έκτακτες εισφορές των μελών.

•      Τα έσοδα από εκδρομές, χορούς, λαχεία, εορτές και άλλες παραστάσεις.

•      Οι κρατικές, δημοτικές επιχορηγήσεις.

•  Οι δωρεές ή τα κληροδοτήματα ή κληρονομιές καθώς και κάθε άλλη νόμιμη είσπραξη

           Η Γ.ΓΑ. επιχορηγεί τους εποπτευόμενους από αυτή αθλητικούς φορείς για την ανάπτυξη και την ενίσχυση του αθλητισμού και ειδικότερα για την εκτέλεση προγραμμάτων ανάπτυξης των οικείων αθλημάτων, για την αντιμετώπιση των λειτουργικών τους δαπανών και των δαπανών οργάνωσης ή συμμετοχής σε αθλητικές δραστηριότητες, καθώς και για την εκτέλεση, βελτίωση ή συντήρηση αθλητικών έργων ή εγκαταστάσεων, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στις διατάξεις του Ν. 2725/1999.
           Η κατανομή επιχορηγήσεων της παρούσας παραγράφου σε αθλητικά σωματεία και ενώσεις διενεργείται κατά κλάδο άθλησης από την οικεία ομοσπονδία.

 Η ακίνητη περιουσία του Συλλόγου αποκτιέται ή μεταβιβάζεται μόνο μετά από απόφαση της γεν. συνέλευσης.

 

Βιβλία του Σωματείου

         

          Άρθρο 16

Με μέριμνα του γ. γραμματέα και του ταμία ο Σύλλογος τηρεί υποχρεωτικά τα παρακάτω βιβλία:

•      Βιβλίο μητρώου μελών

•      Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων των Γενικών Συνελεύσεων

•      Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου

•      Βιβλίο εσόδων-εξόδων

•      Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων

•      Βιβλίο πρωτόκολλου εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων

 

        Τα Βιβλία, πριν από τη χρήση τους, θεωρούνται από τον Περιφερειάρχη ή άλλο εξουσιοδοτημένο όργανο. Με απόφαση του ΔΣ ο Σύλλογος μπορεί να τηρεί και άλλα βιβλία, που εξυπηρετούν την εύρυθμη λειτουργία αυτού.

 

Τελικές διατάξεις

 

          Άρθρο 17:   Διάλυση

 

         Ο σύλλογος διαλύεται:

• Με απόφαση της ΓΣ που συγκαλείται ειδικά για τον σκοπό αυτό και στην οποία πρέπει να παρευρίσκονται τα μισά πλέον ενός των τακτικών  μελών, η δε σχετική απόφαση πρέπει να ληφθεί με πλειοψηφία 3/4 κατά το άρθρο 99 ΑΚ. Όταν δεν υπάρχει απαρτία η Γ.Σ. επαναλαμβάνεται μετά από 2 μήνες.

• Αυτοδικαίως όταν ο αριθμός των μελών ελαττωθεί κάτω των είκοσι.

Σε περίπτωση διαλύσεως του σωματείου με οποιοδήποτε από τους παραπάνω τρόπους ορίζεται τριμελής εκκαθαριστική επιτροπή, είτε από την ΓΣ (στην πρώτη περίπτωση) είτε από το ΔΣ (στην δεύτερη) που έχει ως σκοπό την καταγραφή της περιουσίας του συλλόγου.

Η περιουσία αυτή δεν διανέμεται ποτά στα μέλη του, αλλά περιέρχεται στην γενική γραμματεία Αθλητισμού.

 

 

        Άρθρο 18: Σφραγίδα-Σήμα-Χρώματα

 

         Ο σύλλογος έχει δική του σφραγίδα με το σήμα του και φέρει κυκλικά την επωνυμία αυτού.

         Το σήμα του συλλόγου φέρει κυκλικό σχήμα σε μορφή ασπίδας και αποτελείται από 14 τόξα στην περίμετρο του           κύκλου. Στο τόξο της κορυφής φέρει τον τίτλο Α.Π.Σ. ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΕΣ, αριστερά και δεξιά υπάρχουν 6 και 6 τόξα ισομετρικά που συμβολίζουν τα 12 Ελληνικά φύλα που συμμετείχαν στις αμφικτιονίες και στο κάτω τόξο υπάρχει η λέξη ΛΑΜΙΑΣ. (το ΛΑΜΙΑΣ μπορεί να αντικατασταθεί ανάλογα με το τμήμα σε ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ –ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΔΡΟΜΕΩΝ). Η γραφή είναι με αρχαιοελληνικούς χαρακτήρες. Στο κέντρο υπάρχει αρχαιοελληνική περικεφαλαία (βλέποντας αριστερά και ελαφρώς προς τα κάτω σε ένδειξη σεμνότητας). Τα χρώματα του σήματος είναι χρυσό και καφέ-βυσσινί.

           Χρώμα του συλλόγου και της σφραγίδας είναι το κόκκινο και το πορτοκαλί.

 

         Άρθρο 19:    Τροποποίηση

 

Η τροποποίηση του παρόντος καταστατικού μπορεί να γίνει με απόφαση της Γ.Σ., που συγκαλείται ειδικά για τον σκοπό αυτό και με πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων, που θα πρέπει να είναι το 1/2 πλέον ενός των μελών του συλλόγου.

 

Άρθρο 20:

 

Η λειτουργία του συλλόγου κατά τα ειδικότερα τμήματα αυτού θα διέπεται από εσωτερικούς κανονισμούς, που συντάσσονται και τροποποιούνται από το ΔΣ και εγκρίνονται από την ΓΣ. Οι κανονισμοί αυτοί αφορούν τα αθλούμενα και μη μέλη του συλλόγου.

Κάθε τι που δεν προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού ή των εσωτερικών κανονισμών, θα ρυθμίζεται με αποφάσεις της ΓΣ και από σχετικές ισχύουσες διατάξεις και τα άρθρα 78-106 ΑΚ.

 

 

Το παρόν καταστατικό περιέχει 20 άρθρα, αναγνώσθηκε και εγκρίθηκε κατ άρθρο και στο σύνολο του από τα υπογράφοντα αυτό ιδρυτικά μέλη κατά την συνεδρίαση της 06/11/2014, υπογράφεται δε όπως παρακάτω: